Monitoring

Monitoring to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia - usługa polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Usługa monitoringu umożliwia włączenie różnego rodzaju elektronicznych urządzeń, systemów alarmowych i systemów sygnalizacji zagrożeń do systemu monitoringu, którego najważniejszym elementem jest centrala monitorowania, w której całodobowo gromadzone są sygnały z różnych źródeł (w tym z systemów alarmowych) i przetwarzane w celu oceny stanu bezpieczeństwa dozorowanego obiektu, a w przypadku potwierdzenia zagrożenia – podejmowane są decyzje o podjęciu niezbędnych działań w celu sprawdzenia, wykluczenia lub wyeliminowania zagrożenia.

W praktyce po uruchomieniu systemu alarmowego lub wciśnięciu przycisku napadowego przez pracownika - informacja o tym zdarzeniu natychmiast jest przekazywana do centrum monitorowania, co powoduje powiadomienie i wyjazd uzbrojonego i oznakowanego patrolu interwencyjnego oraz poinformowanie wskazanych w umowie osób, policji, pogotowia, straży pożarnej i in.
Systemy ochrony mienia, obiektów, osób prywatnych i firm są monitorowane przez wyspecjalizowane firmy monitorowania alarmów i są zobowiązane w sytuacji kryzysowej podjąć interwencję fizyczną w przeciągu ustalonego przedziału czasu (5-10 minut).

Do ochrony mienia i obiektów najczęściej są używane zintegrowane elektroniczne systemy zabezpieczeń złożone z następujących systemów, których nazwy sugerują już ich przeznaczenie:

  • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
  • systemy kontroli dostępu (SKD),
  • system telewizji dozorowej – monitoringu wizyjnego CCTV (ang. Closed Circuit Television),
  • systemy ochrony zewnętrznej obiektu(SOZ),
  • zewnętrzne bariery podczerwieni i bariery mikrofalowe,
  • systemy sygnalizacji pożaru i systemy oddymiające.

Każdy z wyżej wymienionych systemów obejmuje co najmniej 3 rodzaje systemów określające ich zastosowanie w małych, średnich i dużych obiektach, różniące się strukturą i organizacją wewnętrzną. Ponadto systemy te posiadają sobie właściwe urządzenia pozyskujące informacje zwane czujkami, czytnikami, kamerami, barierami, kablami czujnikowymi.

PORADY